PROTEKTOR - Ubezpieczenia i Finanse

PARTNER ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

Oferta

PAKIET: DORADZTWO (bezpłatny):

Wszelkie konsultacje, porady, oceny – sprawy, które możemy załatwić telefonicznie lub przez internet;

PAKIET: KONTROLA:

1. kontrola prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego wspólnoty,

2. ocena prawidłowości wykazanych w sprawozdaniu finansowym przychodów i kosztów,

3. ocena stanu i wysokości posiadanych przez wspólnotę środków finansowych,

4. udzielanie pomocy w zakresie formalno-prawnym egzekucji należności od podmiotów przekazujących zarząd nieruchomością wspólną,

5. kontrola prawidłowości obiegu dokumentów księgowych i administracyjnych

6. CIT 8 – analiza danych posiadanych przez klienta, przygotowanie bazy danych; pomoc w konstruowaniu formuł do CIT 8

PAKIET: KSIĘGOWOŚĆ INTERNETOWA:

Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji (księgowości) wspólnoty mieszkaniowej w oparciu o wymogi w tym zakresie stawiane przez art. 22 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali:

1. pełny zakres usług ewidencyjnych prowadzony przy zastosowaniu podstawowych zasad księgowości zapisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,

2. wystawianie rachunków i faktur VAT dla właścicieli i kontrahentów,

3. naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek,

4. imienne powiadamianie właścicieli o stanie ich rozrachunków,

5. przygotowywanie bankowych dokumentów przelewu zobowiązań,

6. prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży w przypadku gdy wspólnota mieszkaniowa jest podatnikiem podatku od towarów i usług,

7. sporządzanie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej wszystkich deklaracji podatkowych
w układzie miesięcznym i rocznym,

8. sporządzanie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej rozliczeń i deklaracji związanych
z ubezpieczeniami społecznymi pracowników względnie zleceniobiorców,

9. sporządzanie rocznych rozliczeń wnoszonych przez właścicieli lokali zaliczek,

10. sporządzanie miesięcznych informacji w formie sprawozdania finansowego dla potrzeb Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej,

11. sporządzanie za zadane okresy kartotek mieszkaniowych właścicieli,

12. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej obejmującego:

13. sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej,

14. zestawienie obrotów i sald kont księgi rachunkowej wspólnoty mieszkaniowej,

15. zestawienie otrzymanych faktur z podziałem na poszczególne składniki kosztowe,

16. zestawienie nadpłat i zaległości właścicieli,

17. zestawienie należności i zobowiązań kontrahentów,

18. kartoteki właścicieli,

strefaklienta

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do wszystkich treści serwisu.
Chcesz z nami współpracować?
Skontaktuj się z nami.