PROTEKTOR - Ubezpieczenia i Finanse

PARTNER ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

Wspólnota Mieszkaniowa

Jeżeli zarządzacie Państwo samodzielnie swoją Wspólnotą Mieszkaniową to trafny wybór ubezpieczenia zagwarantuje właściwy zakres ochrony Państwa wspólnego majątku i pozwoli na uzyskanie każdego należnego odszkodowania za zdarzenia objęte umową ubezpieczenia.

Oferowany przez PROTEKTOR pakiet  dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych UNIQA TU SA taką ochronę zapewnia.

Ważnym elementem tego ubezpieczenia jest możliwość zniesienia franszyz redukcyjnych i integralnych (ograniczeń kwotowych w wypłacie odszkodowań), a co za tym idzie, wypłata odszkodowań od złotówki.

W wersji nowej (odtworzeniowej) można ubezpieczyć budynki nie starsze niż 50 lat. Pozostałe budynki można ubezpieczyć w wersji rzeczywistej, a w wersji  nowej  po udokumentowaniu ich dobrego stanu technicznego i przeprowadzonych określonych remontów.

Typowe ubezpieczenie Wspólnoty obejmuje  2 rodzaje ubezpieczeń:

1 Ubezpieczenie od  OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

2 Ubezpieczenie ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU POSIADANIA MIENIA  I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Zakres ten można rozszerzyć o :

-  Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem   i rabunku oraz dewastacji

-  Ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń i instalacji

- Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

-  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej


I. W ubezpieczeniu OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH przedmiotem ubezpieczenia  mogą być zgłoszone i przyjęte do ubezpieczenia następujące rzeczowe składniki mienia:

1) Budynki wielomieszkaniowe, rozumiane jako nieruchomość wspólna,budynek wolnostojący lub budynek w zabudowie szeregowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale mieszkalne albo co najmniej dwa lokale mieszkalne i lokale użytkowe o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 40% powierzchni całkowitej budynku

2) budowle oraz pozostałe budynki (np. garaże znajdujące się na posesji Wspólnoty, jeżeli są własnością wspólnoty)

3) maszyny (np. kotłownie indywidualne centralnego ogrzewania)

4) obiekty małej architektury (ogrodzenia, śmietniki , place zabaw)

5) przewody i rurociągi (np. należące do Wspólnoty przyłącza wodne znajdujące się poza obrysem budynku)

W przypadku wykupienia klauzul dodatkowych do umowy ubezpieczenia, UNIQA TU S.A. odpowiada także za szkody :

1) wynikłe z aktów terrorystycznych

2) będące następstwem wandalizmu (pozwala na wypłatę  odszkodowania w przypadku celowego zniszczenia i uszkodzeń ubezpieczonego majątku)

3) powstałe w związku z prowadzonymi drobnymi pracami remontowymi

4) mechaniczne i elektryczne maszyn i urządzeń (ważne w przypadku posiadania przez Wspólnoty indywidualnych kotłowni)

5) powstałe w wyniku powodzi (bardzo ważne przy istniejącym zagrożeniu powodziowym)

 

Można ubezpieczyć mienie, które zostało ubezpieczone od ognia i innych zdarzeń losowych w 2 wariantach do wyboru:

-   limit kwotowy w wysokości 50 000 zł

-  Do sumy ubezpieczenia określonej w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla poszczególnych grup mienia (np: jeżeli budynek wielomieszkaniowy został ubezpieczony na kwotę 1 000 000 zł, to na taka kwotę możemy go ubezpieczyć od powodzi)

 

II. Ubezpieczenie ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z POSIADANIEM MIENIA I ZARZĄDZANIEM NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami, jeżeli Wspólnota zarządza się sama.

2. W zależności od wyboru Ubezpieczającego, umowa ubezpieczenia może być zawarta w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym  o wybrane klauzule dodatkowe.

3. W zakresie podstawowym ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna, gdy w związku z posiadaniem mienia i z zarządzaniem nieruchomościami własnymi Ubezpieczony wyrządzi czynem niedozwolonym osobie trzeciej szkodę osobową lub rzeczową,  do naprawienia której zobowiązany jest w myśl przepisów prawa  (odpowiedzialność deliktowa).

4. W zakresie podstawowym ochroną ubezpieczeniową objęta jest również odpowiedzialność za inne szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego z sumą gwarancyjną do 50 000 zł.

5. Po opłaceniu dodatkowej składki, zakres podstawowy ubezpieczenia   może zostać rozszerzony poprzez zastosowanie dowolnie wybranych  następujących klauzul dodatkowych:

1) ubezpieczenie OC za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć - klauzula Nr 1. (Pozwala na wypłatę odszkodowań z tytułu najczęściej występujących przyczyn szkód czyli awariami instalacji wodnych i kanalizacyjnych, zalaniami przez nieszczelne pokrycia dachowe)

2) ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców  - Klauzula Nr 2. (ważne w przypadku planowanych remontów, zwłaszcza  dachów)

3) ubezpieczenie OC za szkody w nieruchomości wspólnej – Klauzula Nr 3. (chroni członków wspólnoty przed roszczeniami Wspólnoty)

4) ubezpieczenie OC za szkody spowodowane poszukiwaniem  przyczyn awarii - Klauzula Nr 4. (pozwala pokryć koszty uszkodzeń w mieszkaniach członków wspólnoty)

6. Pod pojęciem osób trzecich, o których mowa w ust. 3 OWU  rozumie się:

1) osoby pozostające poza stosunkiem umownym wynikającym  z niniejszej umowy ubezpieczenia OC;

2) najemców korzystających z lokali mieszkalnych i użytkowych,  na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego;

3) właścicieli lokali mieszkalnych lub użytkowych (członków Wspólnoty  Mieszkaniowej).

 

Pełny tekst Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Budynków Wielomieszkaniowych dostępny jest tutaj

strefaklienta

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do wszystkich treści serwisu.
Chcesz z nami współpracować?
Skontaktuj się z nami.