PROTEKTOR - Ubezpieczenia i Finanse

PARTNER ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

Zarządca Nieruchomości

Ubezpieczenia stanowią nierozłączny element prowadzonej przez Zarządcę Nieruchomości działalności. Można je podzielić na trzy grupy


1 Ubezpieczenia, które Zarządca zawiera na swój rachunek

Należy do nich przede wszystkim Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, warunki którego określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 roku. Ubezpieczenie to chroni Zarządcę przed skutkami roszczeń osób i podmiotów którymi zarządza, jeżeli w konsekwencji swych decyzji lub działań wyrządzi szkodę za której skutki odpowiada zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Następnym ubezpieczeniem, tym razem dobrowolnym, jest ubezpieczenie majątku Zarządcy i odpowiedzialności cywilnej z tytułu jego posiadania.

PROTEKTOR proponuje Zarządcy ubezpieczenie obowiązkowe OC oraz ubezpieczenie majątku pakietem dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który oferuje UNIQA TU SA.

2  Ubezpieczenia, które Zarządca zawiera na cudzy rachunek, występując w umowie ubezpieczenia jako Ubezpieczający

Do tej grupy należy ubezpieczenie powierzonego w zarząd majątku, jeżeli umowa o zarządzanie takie obowiązki na Zarządcę nakłada. W przeważającej większości jest to ubezpieczenie majątku Wspólnot Mieszkaniowych, rzadziej nieruchomości komercyjnych. Wybór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia oraz analiza warunków ubezpieczenia proponowanych przez działające na polskim rynku ubezpieczeń Towarzystwa nie jest rzeczą łatwą.

Na podstawie wieloletnich doświadczeń PROTEKTOR proponuje Zarządcy ubezpieczenie Wspólnot Mieszkaniowych pakietem dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych, a ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych pakietem dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw lub pakietem Mienie Przedsiębiorstw oferowanych przez UNIQA TU SA

3  Ubezpieczenia które Zarządcy dostarczają firmy współpracujące

Jeżeli Zarządca podpisuje z firmami zewnętrznymi umowy na wykonanie prac na rzecz zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych czy nieruchomości komercyjnych, powinien wymagać aby wykonawca przedstawił aktualną polisę obejmującą ochroną skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych umów. Wykonawcy mogą przedłożyć również polisy Gwarancji Finansowych obejmujących zobowiązania gwarancyjne wykonanych prac czy zapłaty należnego wadium, koniecznego do uczestnictwa w przetargach

PROTEKTOR proponuje pomoc w przeanalizowaniu przedłożonych Zarządcy polis pod kątem zakresu ochrony i wysokości sum gwarancyjnych

PROTEKTOR oferuje Zarządcy i firmom współpracującym wszelkie ubezpieczenia niezbędne do prowadzenie działalności.

Aby zapoznać się z ofertą ubezpieczenia budynków wielomieszkaniowych prosimy przejść do zakładki  „Wspólnota Mieszkaniowa”

strefaklienta

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do wszystkich treści serwisu.
Chcesz z nami współpracować?
Skontaktuj się z nami.