Regulamin

Zasady korzystania ze strony internetowej www.pbzn.com.pl

Postanowienia ogólne

Właścicielem strony internetowej www.pbzn.com.pl ("Serwis") jest firma PROTEKTOR Ubezpieczenia Adam Godlewski, z siedzibą w Kamiennej Górze, ul: Sienkiewicza 3, NIP 611-101-23-40, REGON 230173863, zwana dalej PROTEKTOR.


Serwis oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną podłączoną do sieci Internet umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez PROTEKTOR

Każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu ("Użytkownik") potwierdza, że zapoznała się z niniejszymi zasadami korzystania z Serwisu ("Regulamin"). Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu.

PROTEKTOR świadczy drogą elektroniczną (za pomocą Serwisu) usługi ("Usługi") polegające w szczególności na:

- udostępnianiu treści na indywidualne żądanie Użytkownika poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL (usługi informacyjne)

- umożliwieniu, w ramach udostępnieniu mechanizmu informatycznego Użytkownikom otrzymywania treści z Serwisu na indywidualne żądanie Użytkownika (newsletter).

- umożliwieniu, w ramach Serwisu lub poczty, korzystania z narzędzi i treści przygotowanych przez PROTEKTOR oraz ekspertów współpracujących. Zasady korzystania z Serwisu regulują indywidualne umowy, zawierane prze firmę PROTEKTOR z jej klientami.


Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za informacje które publikuje lub przesyła za pomocą Serwisu. Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za skutki podania firmie niewłaściwych lub niezgodnych z rzeczywistością danych, wymaganych do wywiązania się przez PROTEKTOR z zawartych z klientem umów.


Odpowiedzialność PROTEKTOR

Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy PROTEKTOR mogą być uznane za rzetelne.

PROTEKTOR dokłada wszelkich starań, aby materiały publikowane w Serwisie były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji.

PROTEKTOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

PROTEKTOR nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w Serwisie artykułach, pochodzących od innych niż PROTEKTOR wydawców.

PROTEKTOR nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw oraz co do merytorycznej zawartości Serwisu nie autoryzowanej przez firmę PROTEKTOR, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez PROTEKTOR.

PROTEKTOR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do Serwisu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.

PROTEKTOR zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

PROTEKTOR nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego zastosowania się przez Państwa do informacji otrzymanych od firmy.


Warunki korzystania z konsultacji

PROTEKTOR, zgodnie z przyjętymi na siebie obowiązkami dołoży starań, aby przekazywane Państwu informacje były rzetelne i zgodne z obowiązującym prawem. PROTEKTOR ani ekspert nie mogą ponosić odpowiedzialności za skutki niewłaściwego zastosowania się przez Państwa do informacji otrzymanych od firmy.

Zasady korzystania z pomocy ekspertów określają umowy zawarte z firmą PROTEKTOR.


Prawa własności intelektualnej

PROTEKTOR udostępnia w Serwisie chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe, i inne, w szczególności teksty, ekspertyzy, opracowania, zdjęcia, grafikę, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.

PROTEKTOR udostępniając w Serwisie wyżej wymienione treści, zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

PROTEKTOR wyraża zgodę na wykorzystywanie materiałów publikowanych w ogólnodostępnych częściach Serwisu. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania dedykowanych informacji jedynie w zakresie określonym przez umowę zawarta z firmą PROTEKTOR.

Jakiekolwiek wykorzystanie przez Użytkowników treści dedykowanych, chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie, dozwolone jest tylko za zgodą firmy PROTEKTOR.

Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

PROTEKTOR posiada stosowne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie materiałów, nie będących własnością intelektualną formy PROTEKTOR.


Ochrona prywatności

PROTEKTOR w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Zasady gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych reguluje "Polityka Prywatności" zamieszczona w Serwisie.


Ochrona danych osobowych

PROTEKTOR nie gromadzi danych osobowych, poza informacjami niezbędnymi do logowania w Serwisie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail).

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez PROTEKTOR.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

Rozstrzyganie sporów

Warunki użytkowania Serwisu są podane i interpretowane zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory wynikające z działalności rozstrzygane będą polubownie lub przed sądem rejonowym w Jeleniej Górze.


Postanowienia końcowe

PROTEKTOR zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy o świadczeniu usług z Użytkownikiem nie respektującym postanowień niniejszego regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa. PROTEKTOR ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Serwisu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Serwisu.

Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie PROTEKTOR.

Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem.

Zasady korzystania ze strony internetowej www.pbzn.com.pl

Postanowienia ogólne

Właścicielem strony internetowej www.pbzn.com.pl ("Serwis") jest firma PROTEKTOR Ubezpieczenia Adam Godlewski, z siedzibą w Kamiennej Górze, ul: Sienkiewicza 3, NIP 611-101-23-40, REGON 230173863, zwana dalej PROTEKTOR.


Serwis oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną podłączoną do sieci Internet umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez PROTEKTOR

Każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu ("Użytkownik") potwierdza, że zapoznała się z niniejszymi zasadami korzystania z Serwisu ("Regulamin"). Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu.

PROTEKTOR świadczy drogą elektroniczną (za pomocą Serwisu) usługi ("Usługi") polegające w szczególności na:

- udostępnianiu treści na indywidualne żądanie Użytkownika poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL (usługi informacyjne)

- umożliwieniu, w ramach udostępnieniu mechanizmu informatycznego Użytkownikom otrzymywania treści z Serwisu na indywidualne żądanie Użytkownika (newsletter).

- umożliwieniu, w ramach Serwisu lub poczty, korzystania z narzędzi i treści przygotowanych przez PROTEKTOR oraz ekspertów współpracujących. Zasady korzystania z Serwisu regulują indywidualne umowy, zawierane prze firmę PROTEKTOR z jej klientami.


Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za informacje które publikuje lub przesyła za pomocą Serwisu. Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za skutki podania firmie niewłaściwych lub niezgodnych z rzeczywistością danych, wymaganych do wywiązania się przez PROTEKTOR z zawartych z klientem umów.


Odpowiedzialność PROTEKTOR

Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy PROTEKTOR mogą być uznane za rzetelne.

PROTEKTOR dokłada wszelkich starań, aby materiały publikowane w Serwisie były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji.

PROTEKTOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

PROTEKTOR nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w Serwisie artykułach, pochodzących od innych niż PROTEKTOR wydawców.

PROTEKTOR nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw oraz co do merytorycznej zawartości Serwisu nie autoryzowanej przez firmę PROTEKTOR, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez PROTEKTOR.

PROTEKTOR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do Serwisu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.

PROTEKTOR zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

PROTEKTOR nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego zastosowania się przez Państwa do informacji otrzymanych od firmy.


Warunki korzystania z konsultacji

PROTEKTOR, zgodnie z przyjętymi na siebie obowiązkami dołoży starań, aby przekazywane Państwu informacje były rzetelne i zgodne z obowiązującym prawem. PROTEKTOR ani ekspert nie mogą ponosić odpowiedzialności za skutki niewłaściwego zastosowania się przez Państwa do informacji otrzymanych od firmy.

Zasady korzystania z pomocy ekspertów określają umowy zawarte z firmą PROTEKTOR.


Prawa własności intelektualnej

PROTEKTOR udostępnia w Serwisie chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe, i inne, w szczególności teksty, ekspertyzy, opracowania, zdjęcia, grafikę, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.

PROTEKTOR udostępniając w Serwisie wyżej wymienione treści, zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

PROTEKTOR wyraża zgodę na wykorzystywanie materiałów publikowanych w ogólnodostępnych częściach Serwisu. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania dedykowanych informacji jedynie w zakresie określonym przez umowę zawarta z firmą PROTEKTOR.

Jakiekolwiek wykorzystanie przez Użytkowników treści dedykowanych, chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie, dozwolone jest tylko za zgodą firmy PROTEKTOR.

Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

PROTEKTOR posiada stosowne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie materiałów, nie będących własnością intelektualną formy PROTEKTOR.


Ochrona prywatności

PROTEKTOR w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Zasady gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych reguluje "Polityka Prywatności" zamieszczona w Serwisie.


Ochrona danych osobowych

PROTEKTOR nie gromadzi danych osobowych, poza informacjami niezbędnymi do logowania w Serwisie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail).

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez PROTEKTOR.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

Rozstrzyganie sporów

Warunki użytkowania Serwisu są podane i interpretowane zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory wynikające z działalności rozstrzygane będą polubownie lub przed sądem rejonowym w Jeleniej Górze.


Postanowienia końcowe

PROTEKTOR zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy o świadczeniu usług z Użytkownikiem nie respektującym postanowień niniejszego regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa. PROTEKTOR ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Serwisu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Serwisu.

Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie PROTEKTOR.

Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem.

O nas
Strefa Kliena
Zaloguj się aby uzyskać dostęp do wszystkich treści serwisu.
Login
Hasło
Copyright © 2017 - 2020 Protektor :: pbzn.com.pl
Projekt i wykonanie Strony24.com